วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
รองศาสตราจารย์ วีริศ อัมระปาล ผวกกนอ. มอบหมายให้ นายปมุข เตพละกุล ผช.ผวก.ปก.3 รก.ผอ.สทร. นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผอ.สน.ดอ.(มพ.) ร่วมพิธีมอบเงินดูแลชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ เพลิงไหม้ บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด (MTT) และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม CSR ให้กับชุมชนโดยแบ่งเป็น
1.เงินดูแลชุมชนตามประกาศพื้นที่สาธารณภัย 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองแฟบ และชุมชนตากวน อ่าวประดู่
2.เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม CSR โดยมอบให้กับทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านฉาง และกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน
 
 1  2
 4  8