นอกจากการบริการต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น เส้นทางคมนาคม ทางรถไฟ การติดต่อสื่อสาร น้ำบริโภค ไฟฟ้าแล้ว ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดยังให้บริการในด้านต่าง ๆ แบบครบวงจร  ได้แก่

 

การบริการขนส่งสินค้า โดยมีท่าเทียบเรือสำหรับเรือสินค้า เพื่อการส่งออกหรือนำเข้าที่มีปริมาณมาก รวมถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ซึ่งเป็นสินค้าเหลวด้วยท่าเรือมาบตาพุดออกแบบมาเพื่อเป็นท่าเทียบเรือที่ได้มาตรฐานสากล

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ และการบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการเรือสินค้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ประกอบไปด้วย :

- เรือลากจูง
- เรือนำร่อง
- เรือรับเชือก
- เรือตรวจการณ์
- ทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ
- ไฟนำร่อง
- ไฟส่องท่าเทียบเรือ

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ยังมีสำนักงานที่ทำการของหน่วยงานราชการเพื่อความสะดวกในการติดต่อด้านเอกสารต่างๆ หน่วยงานราชการที่มีบนฝั่ง ประกอบด้วย

- สำนักงานศุลกากร : ศุลกากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีตรวจตราเรือและสินค้าทั้งขาออกและขาเข้า
- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ : หน้าที่หลักของสถานีตรวจกักกัน รวมไปถึงการตรวจเรือสินค้า ตรวจหาโรคติดต่อ ฉีดวัคซีนให้ลูกเรือ และคนบนเรือ
ตรวจดูแลความสะอาดของท่าเทียบป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ

ศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ (VTMS)
   ตรวจสอบการเดินเรือ บริเวณร่องน้ำ และเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดให้คำแนะนำ และประสาน เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือโดยใช้ระบบ VTMS

การบริหารจัดการงานสาธารณูปโภคทางน้ำ
1.ด้านร่องน้ำทางเดินเรือ
  1.1 งานสำรวจร่องน้ำประจำปี
  1.2 งานขุดลอกร่องน้ำประจำปี (กำหนดปริมาณการขุดลอกร่องน้ำจากการสำรวจร่องน้ำประจำปี คิดเป็นประมาณงานจำนวน 95,000 ลูกบาก์ศเมตร)

2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเขตท่าเทียบเรือ (ทางน้ำ)
  2.1 ตรวจสอบทุ่นไฟสัญญาณจราจรและเครื่องหมายช่วยการเดินเรือต่างๆ (รอบเวลา 07.00 น.)
  2.2 ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโดยรวมบริเวณหน้าท่าเทียบเรือต่างๆ, การปล่อยน้ำทิ้งท่อระบายน้ำต่างๆ ของโรงงานและเรือต่างๆ ในอ่าวท่าเรือฯ (รอบเวลา 15.00 น.)
  2.3 ตรวจสอบการทำงาน ทุ่นไฟสัญญาณจราจร, เสาหลักนำและกระโจมไฟ ในเวลากลางคืน (รอบเวลา 20.00 น.)
  2.4 ควบคุมและดูแลร่องน้ำไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการเดินเรือและที่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตรวจสอบและขจัดคราบน้ำมันในอ่าวท่าเรือฯ,
  ตรวจสอบและเก็บกู้สิ่งที่กีดขวางการเดินเรือ เช่น เศษวัสดุ ขยะมูลฝอย ฯลฯ , ตรวจสอบเรือประมงและผลักดันเรือประมงที่ลักลอบเข้าทำประมงในอ่าวท่าเรือฯ
  2.5 ดูแลและซ่อมแซมบำรุงรักษา ได้แก่ ทุ่นไฟสัญญาณจราจร และเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ, เรือตรวจการณ์และโป๊ะเทียบเรือ, อุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน,
  เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ , งานสำรวจทุ่นและอุปกรณ์ใต้น้ำ, งานสำรวจหลักไฟประจำปี ฯลฯ

3. ด้านงานสนับสนุน สทร. ได้แก่ การซ้อมแผนฉุกเฉินต่างๆ, งานสนับสนุนตามคำสั่ง ฯลฯ

 
vtms 01      
marine 01  

 

ท่าเรือสาธารณะ (Public Berths) หมายถึง ท่าเรือที่ไม่จำกัดผู้มาใช้บริการ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือ สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน รวมทั้งท่าเทียบเรือให้  ประกอบด้วย

  mit 02   ท่าเทียบเรือทั่วไป
         
  ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด - MAPTAPHUT INDUSTAIL TERMINAL (MIT)  
         
  BERTH  LENGTH OF BERTH (M)  SIZE OF VESSEL  WATER DEPTH (M)
  MIT 1  240 10,000 DWT  9.0 CDL
  MIT 2  240 60,000 DWT  12.0 CDL
mit 03   MIT 3  240 60,000 DWT  12.5 CDL
    MIT 4  240 60,000 DWT  12.5 CDL
         
  แปลงที่ดิน  
  เนื้อที่    30 x 1,024 ม.
  ประเภทกิจการ   ท่าเทียบเรือสาธารณะ
    ที่ตั้ง   ท่าเรืออุตสาหกรรมาบตาพุด ถนนไอ-7 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง  จังหวัด ระยอง 21150
    โทรศัพท์   0 3802 9394
    โทรสาร   0 3802 9395
      เว็บไซต์  www.maptaphutport.com
      หมายเหตุ  
             
             
  tct 01          ท่าเทียบเรือทั่วไป   
         
  บริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด - THAI CONNECTIVITY TERMINAL CO.,LTD. (TCT)
         
  BERTH  LENGTH OF BERTH  SIZE OF VESSEL  WATER DEPTH (M)
    TCT 1-2  330 60,000 DWT  12.5 CDL
  TCT 3  150 6.0 CDL
         
tct 02   แปลงที่ดิน :    I-26  /  I-30,I-30/1
  เนื้อที่   181-2-87.7
  ประเภทกิจการ   ท่าเทียบเรือสาธารณะ
  ที่ตั้ง   199/2 ม.3 ถนนไอ-1 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง  จังหวัด ระยอง 21150
  โทรศัพท์   0 3868 3328
    โทรสาร   0 3868 3175
    เว็บไซต์   http://www.tctport.com/
    หมายเหตุ  
             
             
             
             
             
  ttt 01   ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว   
         
  บริษัท​ ไทย​แท้ง​ค์เท​อร์มิ​นัล​ จำกัด - Thai Tank Terminal Ltd. (TTT)  
         
    BERTH  LENGTH OF BERTH (M)  SIZE OF VESSEL  WATER DEPTH (M)
  TTT-1  280 43,500 DWT  12.5 CDL
  TTT-2  280 80,000 DWT  12.5 CDL
ttt 02   TTT-2B  280 43,500 DWT  12.5 CDL
  TTT-3  120 10,000 DWT  12.5 CDL
         
  แปลงที่ดิน :     I-26  / I-30,I-30/1
  เนื้อที่   181-2-87.7
    ประเภทกิจการ   การเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย
    ที่ตั้ง   19 ถนน ไอ-1 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง  จ.ระยอง 21150    
      โทรศัพท์   0 3867 3500
      โทรสาร   0 3867 3599
      เว็บไซต์  http://www.thaitank.com/
      หมายเหตุ  
                                            

 

ท่าเรือเฉพาะกิจ (Dedicated Berths) หมายถึง ท่าเรือที่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกอบการเท่านั้น โดยผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทั้งหมด

ผู้ลงทุนท่าเทียบเรือเฉพาะกิจมีทั้งสิน 9 ราย ประกอบด้วย

  nfc 03   1. บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด     
        NFC  Public Co., Ltd (NFC)    
           
    BERTH  LENGTH OF BERTH  SIZE OF VESSEL  WATER DEPTH (M)
    NFC  240 60,000 DWT  12.5 CDL
           
     แปลงที่ดิน :    
   nfc 02    เนื้อที่ :    
     ประเภทกิจการ :    ขนถ่ายสินค้าประเภทแอมโมเนีย/กรดซัลฟูริค/ยิปซั่ม ให้บริการคลังเก็บสินค้า - ผู้ผลิต,บริการ (24120)
     ที่ตั้ง :    เลขที่ 2 ถนนไอ-1 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง  จังหวัด ระยอง 21150
     โทรศัพท์ :    0-3868-3644
    โทรสาร :    0-3868-3444
    เว็บไซต์ :    http://www.nfc.co.th/home#intro
      หมายเหตุ :    
             
             
  sprc 01   2. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)   
        Star Petroleum Refining Co.,Ltd (SPRC)  
           
    BERTH  LENGTH OF BERTH  SIZE OF VESSEL  WATER DEPTH (M)
    SRPC 1  85 2,000 DWT  12.5 CDL
      SRPC 2  180 20,000 DWT  12.5 CDL
      SRPC 3  260 85,000 DWT  12.5 CDL
      SRPC 4  150 14,000 DWT  12.5 CDL
      SRPC 5  135 10,000 DWT  12.5 CDL
      LPG North  125 3,000 DWT  12.5 CDL
      LPG South  110 2,000 DWT  12.5 CDL
             
       แปลงที่ดิน :    
       เนื้อที่ :    
       ประเภทกิจการ :    กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม - ผู้ผลิต (23200)
       ที่ตั้ง :    ถนนไอ-แปด ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง  จังหวัด ระยอง 21150
       โทรศัพท์ :    0-3869-9000
      โทรสาร :    0-3869-9999
      เว็บไซต์ :    https://www.sprc.co.th
      หมายเหตุ :    
             
             
  PTTGC 01   3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)   
         PTT Global Chemical Public Co.,Ltd (GC)  
           
    BERTH  LENGTH OF BERTH  SIZE OF VESSEL  WATER DEPTH (M)
    PTTGC-E1  260 85,000 DWT  12.5 CDL
    PTTGC-E2  209 40,000 DWT  12.5 CDL
    PTTGC-E3  110 6,000 DWT  12.5 CDL
  PTTGC 02          
     แปลงที่ดิน :    I-14/3, I-14/4, I-24/4, I-25/1, I-25/2
     เนื้อที่ :    785-2-67.8  (ไร่-งาน-ตร.วา)
     ประเภทกิจการ :    โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
     ที่ตั้ง :     เลขที่ 8 ถนนไอ-แปด ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง  จังหวัด ระยอง 21150
     โทรศัพท์ :     0-3894-9000
    โทรสาร :    0-3894-9099
      เว็บไซต์ :    https://www.gpscgroup.com/th/home
      หมายเหตุ :    
             
             
  mtt 01   4. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด   
        Maptaphut Tank Terminal Co., Ltd (MTT)    
           
    BERTH  LENGTH OF BERTH  SIZE OF VESSEL  WATER DEPTH (M)
    MTT 1  260 100,000 DWT  12.5 CDL
    MTT 2  180 20,000 DWT  12.5 CDL
    MTT 3  220 80,000 DWT  12.5 CDL
      MTT 4  115 10,000 DWT  12.5 CDL
           
     แปลงที่ดิน :    I-25/4,I-25/5,A6
     เนื้อที่ :    137-2-69.42
     ประเภทกิจการ :    ท่าเทียบเรือและคลังสินค้า (สารปิโตรเคมี)
     ที่ตั้ง :    เลขที่ 18 ถนน ไอ-แปด ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150
       โทรศัพท์ :    0 3868 9471-2, 0 3891 1951-8
      โทรสาร :    0 3892 5199
      เว็บไซต์ :    https://www.scgchemicals.com/th
      หมายเหตุ :    
             
  glow SPP3 02   5. บริษัท โกลว์ เอสพีพี3 จำกัด     
       GLOW SPP3 Co., Ltd (GLOW SPP3)    
           
    BERTH  LENGTH OF BERTH  SIZE OF VESSEL  WATER DEPTH (M)
    GLOW SPP3  225 60,000 DWT  12.5 CDL
           
     แปลงที่ดิน :    I-27
       เนื้อที่ :    185-2-69.790
       ประเภทกิจการ :    ผลิตกระแสไฟฟ้าไอน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
       ที่ตั้ง :    เลขที่ 11 ถนนไอ-5 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150
       โทรศัพท์ :    0 3868 4782-3
      โทรสาร :    0 3868 4789
      เว็บไซต์ :    https://www.glow.co.th/index.php
      หมายเหตุ :    
             
  blcp 01   6. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด     
       BLCP Power Limited (BLCP)    
           
    BERTH  LENGTH OF BERTH  SIZE OF VESSEL  WATER DEPTH (M)
    BLCP  300 170,000 DWT  17.0 CDL
           
     แปลงที่ดิน :    A2,A3A4,A1.2
  blcp 02    เนื้อที่ :    612-0-48.5
     ประเภทกิจการ :    ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินขนาด 2x700
     ที่ตั้ง :    เลขที่ 9 ถนนไอ-8 ป.ณ. 92 ปณจ.มาบตาพุด ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150
     โทรศัพท์ :    0 3892 5100
    โทรสาร :    0 3892 5199, 0 3868 7099
    เว็บไซต์ :    http://www.blcp.co.th/web/index
    หมายเหตุ :    
             
             
  ptt lng 01   7. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด     
        PTT LNG Co., Ltd (PTT LNG)    
           
    BERTH  LENGTH OF BERTH  SIZE OF VESSEL  WATER DEPTH (M)
    PTT LNG 1  345 125,000 - 264,000 cu.m.  14.0 CDL
    PTT LNG 2  345 125,000 - 264,000 cu.m.  14.0 CDL
  ptt lng 02   PTT LNG 3  150 2,500 cu.m.  14.0 CDL
           
     แปลงที่ดิน :    A1.1,A5.1,A6
     เนื้อที่ :    429-3-68.53
     ประเภทกิจการ :    ท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าชธรรมชาติเหลว(LNG)
     ที่ตั้ง :    เลขที่ 8/1 ถนนไอ-แปด ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150
       โทรศัพท์ :    038 - 978 200      (เวลาทำการ 8.30 - 17.30 น.),
  038 - 978 266 - 7 (นอกเวลาทำการ)
      โทรสาร :    Fax. 038 - 978 290
      เว็บไซต์ :    http://www.pttlng.com/index.aspx
      หมายเหตุ :    
             
             
  ptt tank 02   8. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด   
       PTT TANK Terminal Co., Ltd (PTT TANK)  
           
    BERTH  LENGTH OF BERTH  SIZE OF VESSEL  WATER DEPTH (M)
    PTT TANK 1  223 60,000 DWT  12.5 CDL
    PTT TANK 2  102 5,000 DWT  12.5 CDL
           
  ptt tank 03    แปลงที่ดิน :    I-32,I-33,I-34,I-35
     เนื้อที่ :    57-3-20
     ประเภทกิจการ :    ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลว
     ที่ตั้ง :    เลขที่ 15 ถนน ไอ-1 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150
     โทรศัพท์ :    0 3894 9777
    โทรสาร :    0 3894 9777
    เว็บไซต์ :    http://www.ptttank.com/
      หมายเหตุ :    
             
             
  rtc 01   9. บริษัท ระยองเทอร์มินัล จำกัด      
       Rayong Terminal Co., Ltd (RTC)    
           
    BERTH  LENGTH OF BERTH  SIZE OF VESSEL  WATER DEPTH (M)
    RTC  211 50,000 DWT  12.5 CDL
           
     แปลงที่ดิน :    I-36,I-31
  rtc 02    เนื้อที่ :    32-2-65.73,7-0-64.00
     ประเภทกิจการ :    ท่าเทียบเรือและคลังสินค้า - ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
     ที่ตั้ง :    ถนน ไอ-1 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150
     โทรศัพท์ :    0 3894 9777
    โทรสาร :    0 3894 9777
    เว็บไซต์ :    https://www.scgchemicals.com/th
    หมายเหตุ :