การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ การรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ International Ship and Port Facility Security Code: ISPS Code โดยมีกลุ่มบริษัทชั้นนำธุรกิจปิโตรเคมีอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

พื้นที่ในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นพื้นที่เป้าหมายที่สำคัญในการป้องกันประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรักษาและป้องกัน จึงต้องมีภารกิจการฝึกซ้อมการรักษาและป้องกันความปลอดภัย เพื่อให้เกิดความร่วมมือในทิศทางเดียวกัน อันนำมาซึ่งการเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติใดๆ ขึ้น

โดยการฝึกซ้อมแผนฯ ภายใต้รหัส NASMEX (Naval Security Map Ta Phut Exercise) มีการเริ่มการฝึกฯ มาตั้งแต่ปี 2007 จนถึงปัจจุบัน

การฝึกซ้อมแผนฯ มีหน่วยงานและท่าเรือเข้าร่วมการฝึก จำนวน 13 หน่วยงาน อาทิ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ,จังหวัดระยอง , ทัพเรือภาคที่ 1 , กรมเจ้าท่า, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ,บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด , บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) , กลุ่ม บริษัท โกลว์ จำกัด ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี , บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด, บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด ( มหาชน) , บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด ,บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บริษัท เอ็นเอฟซีจำกัด(มหาชน) โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในทางทฤษฎี ควบคู่กับการฝึกซ้อม ตามข้อกำหนดต่างๆ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจาก ทัพเรือภาคที่ 1 และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ การนำเสนอข้อมูลต่างๆ ระหว่างห่วงการฝึกซ้อมแผนฯ

 plan01  plan02
 plan03 plan04