ส่วนที่ ๑ ค่าภาระและค่าบริการคิดจากการใช้บริการบริเวณท่าเทียบเรือ      
  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)      
           
๑๐๓ ค่าภาระการใช้ท่าของสินค้าทั่วไป (General Cargo Wharfage)      
  เป็นค่าใช้ที่จอดเรือเพื่อการขนถ่าย หรือบรรทุกสินค้าขึ้นท่าหรือลงเรือ รวมทั้งค่าเคลื่อนย้าย  
  สินค้านั้นระหว่างหน้าท่ากับที่เก็บสินค้า เรียกเก็บในอัตราดังนี้      
  ๑๐๓.๑  สินค้าขาเข้า (Import Cargo)   บาท/ตัน  
    ๑๐๓.๑.๑ ขนถ่ายขึ้นท่าไปจนถึงที่เก็บสินค้า ณ ท่าเทียบเรือ ๖๐  
    ๑๐๓.๑.๒ ขนถ่ายข้างลำลงยานพาหนะทางบกหรือทางน้ำ ๕๐  
    ณ ท่าเทียบเรือ      
    ๑๐๓.๑.๓ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนขึ้นท่าเองถึงที่เก็บสินค้า ๓๐  
  ๑๐๓.๒  สินค้าขาออก (Export Cargo)      
    ๑๐๓.๒.๑ บรรทุกลงเรือ ณ ท่าเทียบเรือ   ๕๐  
    ๑๐๓.๒.๒ ยานพาหนะขับเคลื่อนลงเรือเอง ณ ท่าเทียบเรือ ๒๒  
  ๑๐๓.๑  สินค้าภายในประเทศ (Domestic Cargo) สำหรับเรือชายฝั่ง      
    ๑๐๓.๓.๑ บรรทุกลงเรือ ณ ท่าเทียบเรือ   ๓๕  
    ๑๐๓.๓.๒ ขนถ่ายข้างลำเรือหรือขนถ่ายโดยตรงลงยานพาหนะทาง ๓๕  
    บกหรือทางน้ำ      
           
๑๐๔ ค่าภาระเก็บขยะจากเรือ (Garbage Charges)      
  เป็นค่าเก็บขยะจากเรือทุกลำ เรียกเก็บนับตั้งแต่เวลาที่เรือจอดในอัตราดังนี้ ๒๐๐ บาท/ลำ/วัน
           
๑๐๕ ค่าบริการในโทรศัพท์บนเรือ (Telephone Service on Board)      
  เป็นค่าใช้โทรศัพท์บนเรือที่เทียบท่าในการติดต่อภายในท่าเรือตามคำร้องของ ๓๐๐ บาท/เครื่อง/วัน
  เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือ เรียกเก็บเป็นรายวันในอัตรา      
  ค่าใช้โทรศัพท์ในการติดต่อภายนอกท่าเรือเรียกเก็บเพิ่มขึ้นอีกตามอัตราของ    
  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)      
           
๑๐๖ ค่าบริการน้ำจืด (Water Supply Services)      
  เรียกเก็บในอัตรา   ๒๕ บาท/ลูกบาศก์เมตร
  ค่าบริการน้ำจืดอย่างต่ำต่อครั้ง (Minimum Charge) คิด ๕๐ ลูกบาศก์เมตร    
           
๑๐๗ ค่าภาระรองงาน (Labour Stand by Charge)      
  เป็นค่ารองงานกรณีเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือได้แจ้งขอทำการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าแล้วไม่
  สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนดเกินกว่า ๑ ชั่วโมง ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยมิใช่ความผิดของท่าเรือ
  เรียกเก็บในอัตรา   ๒,๐๐๐ บาท/ครั้ง
           
๑๐๘ ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารผ่านท่า (Passenger Fee)      
  เป็นค่าธรรมเนียมผู้โดยสารที่ขึ้นหรือลงเรือ  ณ ที่จอดเรือเรียกเก็บในอัตรา ๓๐ บาท/คน/ครั้ง
           
๑๐๙ ค่าภาระทำความสะอาดท่า (Quay Cleaning Charge)      
  เป็นค่าทำความสะอาดบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ เรียกเก็บเป็นรายวันนับตั้งแต่ ๓๐๐ บาท/ลำ/วัน
  เวลาที่เรือนั้นจอดเทียบท่าในอัตรา      
           
           
ส่วนที่ ๒ ค่าภาระและค่าบริการคิดจากการใช้บริการบริเวณพื้นที่หลังท่าเรือ      
  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)      
           
๒๐๑ ค่าภาระแรงงานพิเศษ (Extra Labour Charge)   บาท/ตัน  
  เป็นค่าใช้แรงงานและสถานที่ เพื่อดำเนินการอย่างอื่นเกี่ยวกับสินค้าที่   ๑๕  
  นอกเหนือจากการยกสินค้า เรียกเก็บในอัตรา      
           
๒๐๒ ค่าภาระฝากสินค้า (Cargo Storage)      
  ๒๐๒.๑ สินค้าขาเข้า (Import Cargo)      
    เป็นค่าเก็บสินค้าที่มิได้นำออกนอกบริเวณเขตท่าเรือ ได้รับยกเว้นค่าฝากสินค้า ๓ วัน นับถัด
    จากวันที่เสร็จสิ้นการขนถ่ายของเรือ สำหรับสินค้าอันตราย สินค้าวัตถุระเบิด หรือสินค้าวัตถุ
    ไวไฟ ได้รับยกเว้นค่าภาระฝากสินค้า ๑ วัน นับถัดจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่าย สินค้านั้น ๆ
    เมื่อพ้นระยะเวลายกเว้น เรียกเก็บเป็นรายวันในอัตราดังนี้      
      บาท/ตัน/วัน
      ระยะเวลาฝากสินค้า
      ๑ - ๗ ๘ – ๑๔ ตั้งแต่ ๑๕
    ๒๐๒.๑.๑ สินค้าเทกอง ๑๐ ๑๕
    ๒๐๒.๑.๒ ยานพาหนะที่ไม่บรรจุหีบห่อ ๑๐ ๒๐ ๓๐
    ๒๐๒.๑.๓ สินค้าอันตราย วัตถุระเบิด หรือสินค้าไวไฟ ๑๕ ๓๐ ๔๕
           
  ๒๐๒.๒ สินค้าขาออก (Export Cargo)      
    เป็นค่าเก็บรักษาสินค้าทั่วไปที่ยังมิได้บรรทุกลงเรือ ได้รับยกเว้นค่าภาระฝากสินค้า ๓ วัน นับถัด
    จากวันนำผ่านท่าเข้าเขตท่าเรือทางบกหรือทางน้ำ เมื่อพ้นระยะเวลายกเว้นเรียกเก็บเป็นรายวัน
    ในอัตรา ๕ บาท/ตัน/วัน
           
ส่วนที่ ๓ ค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  
  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)      
           
๓๐๑ ค่าธรรมเนียมยานพาหนะและเครื่องมือยกขนผ่านท่า (Admission Fee for Vehicles and Equipment)
  เป็นค่านำยานพาหนะและเครื่องมือขนเข้ามาในเขตท่าเรือ      
           
  ๓๐๑.๑ ค่าธรรมเนียมผ่านท่า บาท/คัน/เที่ยว
    ๓๐๑.๑.๑ รถยนต์บรรทุกไม่เกิน ๑๐ ล้อ            ๒๐  
    ๓๐๑.๑.๒ รถยนต์หัวลากและรถพ่วงไม่เกิน ๘ ล้อ           ๙๐  
    ๓๐๑.๑.๓ รถยก   ๑๐๐  
    ๓๐๑.๑.๔ รถปั้นปั้นจันขนาดยกได้ไม่เกิน ๑๐๐ ตัน          ๓๐๐  
    ๓๐๑.๑.๕ รถปั้นปั้นจันขนาดยกได้มากกว่า ๑๐๐ ตันขึ้นไป         ๖๐๐  
           
  ๓๐๑.๒ ค่าธรรมเนียมอยู่ในเขตท่าเรือ บาท/คัน/ตัน
    เป็นค่าอยู่ของยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องยกขน ในเขตท่าเรือเกิน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลา
    ที่นำเข้า เรียกเก็บเป็นรายวันในอัตราดังนี้      
    ๓๐๑.๒.๑ รถบรรทุกไม่เกิน ๑๐ ล้อ   ๒๐๐  
    ๓๐๑.๒.๒ รถยนต์หัวลาก      ๑๐๐  
    ๓๐๑.๒.๓ รถพ่วง ๘ ล้อ      ๑๕๐  
    ๓๐๑.๒.๔ รถยก       ๒๐๐  
    ๓๐๑.๒.๕ รถปั้นจั่นขนาดยกได้ไม่เกิน ๑๐๐ ตัน    ๓๐๐  
    ๓๐๑.๒.๖ รถปั้นจั่นขนาดยกได้ไม่เกิน ๑๐๐ ตันขึ้นไป   ๓๐๐  
           
           
           
  * ภาคผนวก ๒ : ของเงื่อนไขในการประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล      
    ตามใบอนุญาตที่  ๒๐/๒๕๖๐