สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้นำระบบมาตรฐานสากลมาดำเนินการบริหารท่าเรือ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ให้บริการตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานสากลระหว่างประเทศตาม  “ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ International Ship and Port Facility Security Code: ISPS Code” อีกทั้งได้มีการพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็น ท่าเรือ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) โดยกรมเจ้าท่า หนังสือรับรองเลขที่ 11/2563

isps code