วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายปมุข เตพละกุล ผช.ผวก.ปก.3 รก.ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร เป็นตัวแทนร่วมมุทิตา สักการะ สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ณ วัดพลา จ.ระยอง
 
 S 70713418