วันที่ 13 เมษายน 2567 ผอ.สทร.มอบหมาย นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. ร่วมงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2567 เทศบาลตำบลเนินพระ พร้อมมอบของที่ระลึกสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยมีนายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเนินพระ เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระ9 รูป สรงน้ำพระพุทธและพระภิกษุ การแสดงของผู้สูงอายุ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที เป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่ ซึ่งจัดโดย เทศบาลตำบลเนินพระ ณ ศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวป่าชายเลน เทศบาลตำบลเนินพระ

 LINE ALBUM 13467 ๒๔๐๔๑๙ 7 LINE ALBUM 13467 ๒๔๐๔๑๙ 8 
 LINE ALBUM 13467 ๒๔๐๔๑๙ 49  S 17072192 0