วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. ร่วมพิธีเปิด TK OPEN HOUSE 2024 “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้” โรงเรียนวัดตากวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนได้นำเสนอผลงาน เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งในด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ในทุกภาคส่วนได้ร่วมชมผลงานของนักเรียน ตลอดจนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดตากวน

 1 2
 3  5