วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. และพนักงาน ในฐานะคณะทำงานพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Team) จัดโครงการ Happy Society กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ โดยในปีนี้ สทร. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย รู้ทันภัยไซเบอร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ว่าที่ พ.ต.ต.วิทยา วุฒิพันธ์ เจ้าพนักงานจากสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด มาบรรยายแนวทางการเฝ้าระวังการใช้สื่อออนไลน์อย่างเท่าทัน นอกจากนี้ยังมี การออกบูธให้บริการตรวจวัดสายตาให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน กว่า 50 ราย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเนินพระ

1  DSC 2244
 S 11706462  S 11706490