วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช. ผอ. สทร. เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุน โครงการ “ศูนย์เรียนรู้เพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล และศูนย์บริการอาหาร “อิ่มเดียวยี่สิบบาท” ณ วัดพลา” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ ชุมชนคุณธรรม บวร on tour เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปสินค้า ให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งตัวเองได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ให้อุดมสมบูรณ์ อย่างยั่งยืน ณ วัดพลา

 

 S 69017639