วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์ ในโึครงการธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 9 ณ วิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุตำบลเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรยาเอ็นยืด ภายใต้แบรนด์สินค้า "ย่าเอ็นยืด" เพื่อเป็นการสร้างเสริมรายได้ และสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชน

 S 68993122 0 S 68993125 0 
 S 68993126 0  S 68993127 0