วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 25667 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช. ผอ. สทร. เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุน การจัดงานประเพณีบุญข้าวหลามชุมชนกรอกยายและกลุ่มประมงเรือเล็กปากคลองตากวน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่ออนุรักษ์ประเพณีการเผาข้าวหลาม สทร.ขอสนับสนุนประเพณีบุญข้าวหลามให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป ณ ศาลเจ้าแม่เกษร ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
 
 S 6733943  S 68976704
 S 68976766  S 68976759