วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 6 เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่” (ชปพ. ประมง) รุ่นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ณ โรงแรมหาดแสงจันทร์ รีสอร์ท ซึ่งจัดโดย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง

 S 6701091  S 6701119
 S 6701121  S 6701123