วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. มอบหมายให้ นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร. ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ ประเพณีทำบุญข้าวหลาม ประจำปี 2567 วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบ ซึ่งเป็นงานประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดมาช้านาน เป็นประเพณีที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน

S 68805065 0 S 68805103 0
 S 68805224 0  S 68805233 0