วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นางบุปผา กวินวศิน รองผู้ว่าการ(ประจำสำนักผู้ว่าการ) นายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ., นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผอ.สน.ดอ. (มาบตาพุด) นางจุไรศรี ไชยศรี ผช.ผอ.สนพ.และนายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร.เข้าร่วมงานแถลงข่าว ประกาศเจตนารมย์ 13 ปี สมาคมเพื่อนชุมชนและมีพิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมเพื่อนชุมชนคนใหม่ นายทศพร บุณยพิพัฒน์ ในงานมี การรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนความเคลื่อนไหวของการทำงานด้านต่างๆมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้นแบบ ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และชุมชนโดยรอบ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยทางสมาคม มุ่งหวังให้อุตสาหกรรม ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล และเติบโตอย่างยั่งยืน”ภายในงานมีนิทรรศการ และบูทสินค้าวิสาหกิจชุมชน ทีได้รับความร่วมมือจากสมาคมเพื่อนชุมชนและภาคีเครือข่าย มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน สื่อมวลชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องศรีสุนทร ชั้น 2 โรงแรมโนโวเทล ระยองสตาร์

DSC 1507 DSC 1430
DSC 1532 IMG 7509