วันที่ 20 เมษายน 2566 นางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย และร่วมส่งน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อเป็นศิริมงคล ณ กลุ่มประมงเรือเล็กกรอกยายชา

 

S 65363989 S 65363978 
S 65363981 S 65363985