วันที่ 18 สิงหาคม 2565 สทร. เข้าร่วมทำแผนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิต (เกษตรแปลงใหญ่ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวนอ่าวประดู่) เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงหอยทะเลและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาช่องทางการตลาด โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน สนง.ประมงจังหวัดระยอง สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง และ สนง.พาณิชย์จังหวัดระยอง ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่

S 63029404 S 63029438
S 63029417 S 63029414