การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดย นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) และ นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สทร.) ร่วมโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 3 พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ
การจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการรวมความสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ในชุมชน ให้มีความเจริญเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมี ว่าที่ รต. พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสวมสมเด็จย่า ต.ทับมา. อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
 

DSC 1802

DSC 1789 
DSC 1800 DSC 1819
DSC 1831 DSC 1845