วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร) ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เข้ารับฟังภาพรวมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด การบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมฯ และความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

DSC 1354 DSC 1342
DSC 1378 DSC 1394