วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายดำเนิน สารศรี ผช.ผอ.สทร.ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สทร เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุน “โครงการศูนย์เรียนรู้เพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลพวงองุ่น และศูนย์บริการอิ่มเดียวยี่สิบ” เพื่อเสริมสร้างการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และพึ่งตนเองได้ โดยมี พระครูวิธานสุพัฒนกิจ ดร. เป็นตัวแทนรับมอบ ณ วัดพลา

 DSC 7415