สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ระยอง และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่บนเกาะสะเก็ด แบบมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมพื้นที่จัดทำ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเกาะสะเก็ดเพชรเม็ดงามแห่งมาบตาพุด จังหวัดระยอง สทร.นำโดย นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. นำทีม CSR ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 และผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามนโยบายของ กนอ. ในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
โดยมี นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผอ.สทช1 กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด ศรชล.จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ทัพเรือภาคที่ 1 ในการเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ บริเวณเกาะสะเก็ด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
 
 1  5
 2  3
 4  6