วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผช.ผอ.สทรและ น.ส.ชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยรวมทั้งสิ้น 1,309,500 ตัว ประกอบด้วย ลูกไรปู 1,000,000 ตัว ลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 300,000 ตัว ลูกหอยหวาน จำนวน 7,000 ตัว ปลากะพง จำนวน 2,500 ตัว เพื่อการขยายพันธุ์สู่ทะเล ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน......พร้อมมอบสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทงของกลุ่มประมงฯ ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบ

DSC 3517 DSC 3537
DSC 3486 DSC 3559