ภาคีเครือข่ายโรงเรียนวัดกรอกยายชาจับมือเดินหน้ากิจกรรม ECO School
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม ECO School  ณ โรงเรียนวัดกรอกยายชา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความชำนาญมาถ่ายทอดความรู้ขั้นตอน วิธีการทำน้ำยาต่างๆที่สามารถนำไปใช้ในครัวเรือน ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริง และกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กและเยาวชนในการพึ่งตนเองด้านทักษะชีวิต ทักษะอาชีพที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดกรอกยายชา
 
 DSC 5407  DSC 5391
 ฐานคนมีน้ำยา Eco School ๒๑๐๒๒๕ 1  ฐานคนมีน้ำยา Eco School ๒๑๐๒๒๕ 5