สทร. สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานท่าเรืออุตสากรรมมาบตาพุด โดย นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร) นายจอมเจตน์ ด้วงสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ด้านเทคนิค) พร้อมเจ้าหน้าที่ สนับสนุนงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมการเลี้ยงปูทะเลของชุมชนประมงบ้านหนองแฟบ โดยมี พระครูรัตนากรวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ เป็นผู้รับมอบ อาชีพประมงถือเป็นอาชีพพื้นฐานในการเลี้ยงครอบครัว การคิดค้นพัฒนาเพาะเลี้ยงปูทะเลเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ช่วยรักษาระบบนิเวศช่วยอนุรักษ์ป่าชายเลนให้คงอยู่คู่ชุมชน

 DSC 5269