วันที่ 11 ธันวาคม 2563 การนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดย นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ทาง บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด( AGC ) เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม สามารถปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,810,220 ตัว ประกอบด้วย
ลูกปูม้า 500,000 ตัว กุ้งทะเล 1,000,000 ตัว กุ้งแชบ๊วย 300,000 ตัว หอยหวาน 10,000 ตัว พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปู 200 ตัว พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลา 20 ตัว เพื่อการขยายพันธุ์สู่ทะเล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลพร้อมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วนต่อไป ณ กลุ่มวิสาหกิจประมงเรือเล็กเก้ายอด
1 2
3 4