โรงเรียนวัดกรอกยายชา โรงเรียน ECO School เดินหน้าพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมทักษะชีวิตและอาชีพที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กและเยาวชนเพื่อการพึ่งตนเองด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพที่ยั่งยืน” เพื่อให้นักเรียนพึ่งตนเองด้านทักษะ ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของภาคีเครือข่าย “บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน” ณ โรงเรียนวัดกรอกยายชา

1 2
1 2
1 2