สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย "เทศบาลกาลลอยกระทง"
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม8 ร่วมงานและสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงแก่ชุมชน และการแข่งขันเรือยาวประเพณี ของกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด ณ ชุมชนสี่กั๊ก หมู่บ้านประชุมมิตร วัดพลา และวัดตากวน สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดของเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสนับสนุนการจัดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป

1 2
1 2
1 2