สทร.จัดกิจกรรมพัฒนาและบริหารองค์ความรู้และบุคลากร เพื่อเสริมสร้างทักษะที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือในน้ำ ภายใต้โครงการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและดูแลรักษาพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระยอง
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ได้มีการจัดตั้งโครงการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและดูแลรักษาพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระยอง ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานให้ความช่วยเหลือชาวประมง นักตกปลา นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่ประสบเหตุอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางทะเลและสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มประมงและกู้ภัย ให้มีความสามารถช่วยเหลือตนเอง และเป็นก้าวเล็กๆสู่การนำไปช่วยเหลือผู้อื่น ต่อไป และในปี 2563 ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะที่เกี่ยวกับการดำน้ำ สทร. กลุ่มประมง และกู้ภัยอาสา จึงร่วมกันจัดกิจกรรมพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้ หลักสูตร Open water One star รุ่นที่ 4 เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ตลอดจนเพิ่มจำนวนบุคลากรสมาชิกเครือข่าย ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและดูแลรักษาพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระยอง ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2563 ณ แสมสาร