นายชัยชนะ เดชเดโช รองประธานคณะกรรมาธิการ ของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือและพาณิชยนาวี
ในคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรตินำคณะฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมี นส.นลินี กาญจนามัย ผอ.สนง.ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ บรรยายการบริหารจัดการของท่าเรือฯ และร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือและพาณิชยนาวีในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563