วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกิจกรรมส่งมอบโครงการ โรงเรียนวิถีใหม่ (New normal school) ซึ่งจัดโดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยมีโรงเรียนวัดตากวนเป็นโรงเรียนต้นแบบ เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนให้สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19” (Covid-19) ภายในโรงเรียน ที่จะนำไปสู่การเป็นต้นแบบโรงเรียนวิถีใหม่ ที่มีการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์และจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มีความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนวัดตากวน