ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดตั้งขึ้นตามนโยบายภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งแต่ปี 2524 โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายที่มาบตาพุดจังหวัดระยองและแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแห่งใหม่

          จากแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก กำหนดให้บริเวณพื้นที่มาบตาพุด เป็นแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมีท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นสาธารณูปโภคหลัก หลังจากศึกษาความเป็นไปได้ของท่าเรืออุตสาหกรรมได้มีการวางแผนพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2526 ต่อมาในปี พ.ศ.2531 ความต้องการใช้ท่าเรือขนถ่ายสินค้าเหลวจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและสินค้าทั่วไป มีความชัดเจนมากขึ้น วันที่ 16 กุมภาพันธ์ รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กนอ ปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว และดำเนินการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการใช้ท่าในขณะนั้นในเดือนตุลาคม 2532 จึงได้เริ่มสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมและสามารถดำเนินการสร้างเสร็จตามโครงการเมื่อเดือนมีนาคม 2535 มีเรือเข้าเทียบท่าลำแรกเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2535โดยสมพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมารทรงเสด็จดำเนินเปิดท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2536 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดถือเป็นท่าเรือที่ใหญ่และทันสมัย ซึ่งนับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่อำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองไทย สำหรับประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งตามลักษณะการลงทุนเป็น 2ประเภท คือ

 

1. ท่าเรือสาธารณะ (Public Berths) หมายถึง ท่าเรือที่ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือ สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน รวมทั้งท่าเทียบเรือให้ประกอบด้วย

- ท่าเทียบเรือทั่วไป บริษัท ไทยพรอสเพอริตี เทอร์มินอลจำกัด (TPT) ได้รับสิทธิการบริหารจัดการท่าเรือเป็นระยะเวลา 30 ปี

- ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัลจำกัด(TTT)ได้รับสิทธิการบริหารจัดการท่าเรือเป็นระยะเวลา 30 ปี

2. ท่าเรือเฉพาะกิจ (Specific Berth) หมายถึง ท่าเรือที่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกอบการเท่านั้น โดยผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเองทั้งหมด มีทั้งสิ้น 10 ราย ประกอบด้วย

1. บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)|

    NFC Fertilizer Public Co., Ltd (NFC)

2. ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

    Mapthphut Industrial Teminal (MIT)
3. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

    Star Petroleum Refining Co., Ltd (SPRC)

4. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

    PTT Global Chemical Public Co., Ltd (PTTGC)

5. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

    Maptaphut Tank Terminal Co., Ltd (MTT)

6. บริษัท โกลว์ เอสพีพี3 จำกัด

    GLOW SPP3 Co., Ltd (GLOW SPP3)

7. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

    BLCP Power Limited (BLCP)

8. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

    PTT LNG Co., Ltd (PTT LNG)

9. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

    PTT TANK Terminal Co., Ltd (PTT TANK)

10. บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด

      Rayong Terminal Co., Ltd (RTC)