ภาคีเครือข่ายโรงเรียนเชิงนิเวศ (โรงเรียนวัดกรอกยายชา) จัดกิจกรรม big cleaning day เพื่อสะสาง สำรวจ คัดแยก สิ่งของและจัดวางให้มีระเบียบ สร้างความสะอาดภายในโรงเรียน เสริมสุขลักษณะและปฏิบัติสร้างนิสัย สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับโรงเรียน เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ.โรงเรียนวัดกรอกยายชา

LINE ALBUM ทำความสะอาด รี.วัดตากวน ๒๑๑๐๒๖ 1

LINE ALBUM ทำความสะอาด รี.วัดตากวน ๒๑๑๐๒๖ 8

LINE ALBUM ทำความสะอาด รี.วัดตากวน ๒๑๑๐๒๖ 19

LINE ALBUM ทำความสะอาด รี.วัดตากวน ๒๑๑๐๒๖ 55