เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและต่อเนื่อง
โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ขอร่วมส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายวีระพงษ์ ด้วงพิบูลย์ ผช.ผอ.สทร. มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขตากวน เพื่อใช้ในการให้บริการสาธารณสุข โดยมี นายอรัญ ใจตั้ง รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด พร้อมด้วยนายอำพร พืชพันธุ์ ประธานชุมชนตากวนอ่าวประดู่ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขตากวน
 
 1