นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สทร มอบงบประมาณให้แก่สมาคมคนตาบอดจังหวัดระยอง (สบร.) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษการกุศล หารายได้สมทบทุนในการดำเนินงานด้านความช่วยเหลือคนตาบอดภายในจังหวัดระยอง พร้อมรับฟังพันธกิจของสมาคมฯที่ให้ความช่วยเหลือคนตาบอด ทั้งทางด้านการฝึกอาชีพที่เข็มแข็งและส่งเสริมการมีส่วมร่วมในการใช้ชีวิตในสังคมให้เท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป ณ ศูนย์ประสานงานสมาคมคนตาบอดจังหวัดระยอง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง

DSC 7809