สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับ กรมประมง โดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงระยอง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุวประมง รุ่นที่ 9 ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องถิ่นของตนเอง และนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อในสถานศึกษา ในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -21 เมษายน 2564
#โดยมีการจำกัดผู้เข้าร่วมอบรมและมีมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเข้มงวด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ต.เพ อ.เมือง จ. ระยอง
 
 DSC 6799  DSC 6780
 70919  DSC 6806