ท่าเรือสาธารณะ (Public Berths) หมายถึง ท่าเรือที่ไม่จำกัดผู้มาใช้บริการ โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือ สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน รวมทั้งท่าเทียบเรือให้  ประกอบด้วย

  • ท่าเทียบเรือทั่วไป

          บริษัท ไทยพรอสเพอริตี เทอร์มินอล จำกัด (TPT)   ได้รับสิทธิการบริหารจัดการท่าเรือเป็นระยะเวลา 30 ปี

          มีพื้นที่ระยะที่ 1ทั้งหมด 49-3-70.000 ไร่ มีความยาวหน้าท่า 330 เมตร รับสินค้าได้ 20,000 ตัน/ลำเรือและ 150 เมตร สำหรับเรือเล็ก

  • ท่าเทียบเรือสินค้าเหลว

          บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัลจำกัด จำกัด (TTT)   ได้รับสิทธิการบริหารจัดการท่าเรือเป็นระยะเวลา 30 ปี

          มีพื้นที่ระยะที่ 1ทั้งหมด 181-2-87.700 ไร่ มีความยาวหน้าท่า 680 เมตร รับสินค้าได้ 45,000 ตัน/ลำเรือ

 
  • ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป

          แห่งที่ 2 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด Maptaphut Industrial Terminal (MIT)