ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410

Maptaphut Industrail Port

mtp_present_eng_th
 

แบบฟอร์ม การขออนุมัติ - อนุญาต

สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

 
ลำดับ วิธีการปฎิบัติ แบบฟอร์มคำขอ เจ้าหน้าที่
1. งานขยะ
1.1 รายงานการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.ค บฟ.15.1.1)

สทร.ค วป.15.1

สทร.ค บฟ.15.1.1

คุณ ปารนีย์ บุญช่วย


1.2 การกำจัดขยะ
1.2.1 ใบกำกับการขนส่งมูลฝอย

สทร.ค วป.25

สทร.ส บฟ.25.1

12.2 ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีการควบคุมเข้า-ออกจากเขตท่าเรือมาบตาพุด

สทร.ส บฟ.25.2

2. งานอนุญาตขนถ่ายสินค้าอันตราย

สทร.ค วป.15.2

 

สทร.ค บฟ.15.2.1

3. งานอนุญาตให้เรือเข้ามาใช้พื้นที่ในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

 

สทร.ค วป.15.3

สทร.ค บฟ.15.3.1

 คุณ ทิพวรรณ พลูสิน
4. งานอนุญาตขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

 

สทร.ค วป.15.4

สทร.ค บฟ.15.4.1

 คุณ ศุภโชค ศิลปเจริญ
5. งานอนุญาตขนเสบียงอาหารขึ้นเรือ และ/ หรือนำลูกเรือขึ้นลงเรือสินค้า

 

สทร.ค วป.15.5

สทร.ค บฟ.15.5.1

 คุณ อัครวัฒน์ ภัทราบุญญากุล
6. งานอนุญาตทำงานเกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟ

 

สทร.ค วป.15.6

สทร.ค บฟ.15.6.1

 คุณ ศุภโชค ศิลปเจริญ
7. งานอนุญาตทำงานในที่สูง

 

สทร.ค วป.15.7

สทร.ค บฟ.15.7.1

คุณ ปารนีย์ บุญช่วย

8. งานอนุญาตทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ

 

สทร.ค วป.15.8

สทร.ค บฟ.15.8.1

 คุณ ศุภโชค ศิลปเจริญ
9. งานอนุญาตขนถ่ายของเสียจากเรือ

 

สทร.ค วป.15.9

สทร.ค บฟ.15.9.1

คุณ ปารนีย์ บุญช่วย

10. งานอนุญาตนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีการควบคุมออกจากเขตท่าเรือมาบตาพุด

สทร.ค วป.15.10

สทร.ค บฟ.15.10.1

 คุณ อรรจน์ภณ ทองสม
11. งานอนุญาตจอดเรือซ้อนลำในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

สทร.ค วป.15.11

สทร.ค บฟ.15.11.1

 คุณ ทิพวรรณ พลูสิน
 
Go to top
ขึ้นด้านบน