ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410

เราอยากทราบว่า คุณคือใคร?

ตัวแทนเรือ - 9.9%
นักศึกษา - 48.3%
บุคคลทั่วไป - 29.8%
หน่วยงานราชการ - 4.5%
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ - 7.4%

Total votes: 242
The voting for this poll has ended on: 31 Dec 2017 - 14:28

บริการออนไลน์

Powered by JoomlaGadgets

Promote

phase3
ieat2

logo-college-of-logistics-a

univer_4

วิดีทัศน์แนะนำท่าเรือ

Get Adobe Flash player
กฏหมายหน้ารู้
ลำดับ หน่วยงานที่ประกาศ
เรื่อง ประกาศเมื่อ ประกาศลงราชกิจจาฯ
1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            

กำหนดมาตรฐานควบการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหรรมเคมี

8 ก.ค. 53 10 ส.ค. 53
2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภทเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

8 ก.ค. 53 10 ส.ค. 53
3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2553

 

16 ก.ค. 53 10 ส.ค. 53
4

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

 

หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพและจัดทำบัตรตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ พ.ศ.2553

7 ก.ค. 53
18 ส.ค. 53
5
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กำหนดประเภทขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553

31 ส.ค. 53
31 ส.ค. 53
6
กระทรวงแรงงาน

กระทรวงฯ เรื่อง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง พ.ศ.2553

 

29 ก.ค 53
30 ส.ค 53
7
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟท์ขนส่งวัสดุชั่วคราวลิฟท์โดยสารชั่วคราวและลิฟท์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ.2553

6 ส.ค. 53
3 ก.ย.53
8 กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การนำร่องในเขตท่าเรือศรีราชา เขตท่าเรือสงขลา และเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. 2553 4 พ.ย. 53

12 พ.ย 53

9 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดมาตรฐานควบการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 30 ส.ค. 54 12 ต.ค. 54
10 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ 30 ส.ค. 54 12 ต.ค. 54
11 กรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน 15 มิ.ย. 54 19 ต.ค. 54
12 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนการในนิคมอุตสาหกรรม 23 พ.ย. 54 -
13 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฎิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม
23 พ.ย. 54 -
14 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันในการให้บริการเรือลากจูง 3 เม.ย. 55 -
15 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากของเสีย มูลฝอย และสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ในเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
8 พ.ค. 55 -
16 กรมเจ้าท่า หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เททิ้งหรือระบน้ําทิ้งลงสู่คลองลําน้ําสาธารณะ
6 ส.ค. 59
17 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1. ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม   (ฉบับที่  ๔)   พ.ศ.  ๒๕๕๙
2. แก้ไขเพิ่มเติม
21 ส.ค. 60 13 พ.ค. 59
 
Go to top
ขึ้นด้านบน