ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410

logo-epp

เพิ่มเติมข้อมูล คลิกเลย >> คู่มือ ผู้ประกอบการ จัดทำโดย การนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

 การขออนุมติ อนุญาต ที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

 

ระยะ เตรียมการประกอบกิจการ

1 การขออนุญาตใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคม
2 การขอก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
2.1 ความหมายของอาคารและการออกแบบอาคาร
2.1.1 ความหมายของอาคาร
2.1.2 การออกแบบอาคาร
2.2 การของสร้างอาคารโรงงาน แบบ กนอ. 02/1
2.3 การของสร้างอาคารโรงงาน แบบ กนอ. 02/3
3 การรับรองอาคาร
3.1 การตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ
4 การติดตั้งเครื่องจักร
5 การทดลองเดินเครื่องจักร
6 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการ
 
 

ระยะ ประกอบกิจการโรงงาน

การอนุมัติ-อนุญาตที่อยู่ภายใต้การดูแลของ สทร. มี 11 เรื่อง คือ

คู่มือ

แบบฟอร์ม

ติดต่อ

1) งานอนุญาตนำขยะออก

สทร.ค วป.15.1

 สทร.ค บฟ.15.1.1

คุณ ปารนีย์ บุญช่วย (สทร.)

1.2.1) ใบกำกับการขนส่งมูลฝอย

 

สทร.ค วป.25

 

สทร.ส บฟ.25.1

1.2.2) ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีการควบคุมเข้า-ออกจากเขตท่าเรือมาบตาพุด

 

สทร.ส บฟ.25.2

สทร.ค วป.15.2

สทร.ค บฟ.15.2.1

สทร.ค วป.15.3

สทร.ค บฟ.15.3.1

คุณ ทิพวรรณ พลูสิน (สทร.)

สทร.ค วป.15.4

สทร.ค บฟ.15.4.1

คุณ ศุภโชค ศิลปเจริญ (สทร.)

 สทร.ค วป.15.5

สทร.ค บฟ.15.5.1

คุณ อัครวัฒน์ ภัทราบุญญากุล (สทร.)

 สทร.ค วป.15.6

สทร.ค บฟ.15.6.1

คุณ ศุภโชค ศิลปเจริญ (สทร.)

 สทร.ค วป.15.7

สทร.ค บฟ.15.7.1

คุณ ปารนีย์ บุญช่วย (สทร.)

สทร.ค วป.15.8

สทร.ค บฟ.15.8.1

คุณ ศุภโชค ศิลปเจริญ (สทร.)

สทร.ค วป.15.9

สทร.ค บฟ.15.9.1

คุณ ปารนีย์ บุญช่วย (สทร.)

สทร.ค วป.15.10

สทร.ค บฟ.15.10.1

คุณ อรรจน์ภณ ทองสม (สทร.)

สทร.ค วป.15.11

สทร.ค บฟ.15.11.1

คุณ ทิพวรรณ พลูสิน (สทร.)
 
Go to top
ขึ้นด้านบน

Warning: mkdir() [
function.mkdir]: Permission denied in /home/maptaphu/domains/maptaphutport.com/public_html/maptaphut/modules/mod_jq-dailypop/mod_jq-dailypop.php on line 67
ข่าวประชาสัมพันธ์ - ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(MIT)  
 

ปัจจุบัน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเปิดให้บริการ 
ขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือสาธารณะแห่งที่ 2 (ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด-MIT) คาดว่าจะเปิด
ให้บริการได้ในเดือน มีนาคม 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการหรือลูกค้าผู้สนใจทราบ 

สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด    
    เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8    
    แฟ็กซ์           0-3868-3666, 0-3868-3309 

กองพัฒนาท่าเรือ    
    เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410