ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410

Maptaphut Industrail Port

mtp_present_eng_th
 
การขออนุมัติ - อนุญาต

เพิ่มเติมข้อมูล คลิกเลย >> คู่มือ ผู้ประกอบการ จัดทำโดย การนิคมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

 การขออนุมติ อนุญาต ที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

 

ระยะ เตรียมการประกอบกิจการ

1 การขออนุญาตใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคม
2 การขอก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
2.1 ความหมายของอาคารและการออกแบบอาคาร
2.1.1 ความหมายของอาคาร
2.1.2 การออกแบบอาคาร
2.2 การของสร้างอาคารโรงงาน แบบ กนอ. 02/1
2.3 การของสร้างอาคารโรงงาน แบบ กนอ. 02/3
3 การรับรองอาคาร
3.1 การตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ
4 การติดตั้งเครื่องจักร
5 การทดลองเดินเครื่องจักร
6 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการ
 
 

ระยะ ประกอบกิจการโรงงาน

การอนุมัติ-อนุญาตที่อยู่ภายใต้การดูแลของ สทร. มี 11 เรื่อง คือ

คู่มือ

แบบฟอร์ม

ติดต่อ

1) งานอนุญาตนำขยะออก

1.1) การจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สทร.ค วป.15.1

 สทร.ค บฟ.15.1.1

คุณ ปารนีย์ บุญช่วย (สทร.)

1.2) การกำจัดขยะ

1.2.1) ใบกำกับการขนส่งมูลฝอย

 

สทร.ค วป.25

 

สทร.ส บฟ.25.1

1.2.2) ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ที่มีการควบคุมเข้า-ออกจากเขตท่าเรือมาบตาพุด

 

สทร.ส บฟ.25.2

2) งานอนุญาตขนถ่ายสินค้าอันตราย

สทร.ค วป.15.2

สทร.ค บฟ.15.2.1

3) งานอนุญาตให้เรือเข้ามาใช้พื้นที่ในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

สทร.ค วป.15.3

สทร.ค บฟ.15.3.1

คุณ ทิพวรรณ พลูสิน (สทร.)

4) งานอนุญาตเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

สทร.ค วป.15.4

สทร.ค บฟ.15.4.1

คุณ ศุภโชค ศิลปเจริญ (สทร.)

5) งานอนุญาตขนเสบียงอาหารขึ้นเรือ และ / หรือนำลูกเรือขึ้นลงเรือสินค้า

 สทร.ค วป.15.5

สทร.ค บฟ.15.5.1

คุณ อัครวัฒน์ ภัทราบุญญากุล (สทร.)

6) งานอนุญาตปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนและประกายไฟ

 สทร.ค วป.15.6

สทร.ค บฟ.15.6.1

คุณ ศุภโชค ศิลปเจริญ (สทร.)

7) งานอนุญาตปฏิบัติงานในที่สูง

 สทร.ค วป.15.7

สทร.ค บฟ.15.7.1

คุณ ปารนีย์ บุญช่วย (สทร.)

8) งานอนุญาตปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ

สทร.ค วป.15.8

สทร.ค บฟ.15.8.1

คุณ ศุภโชค ศิลปเจริญ (สทร.)

9) งานอนุญาตนำของเสียจากเรือเข้ามาบำบัดหรือกำจัด

สทร.ค วป.15.9

สทร.ค บฟ.15.9.1

คุณ ปารนีย์ บุญช่วย (สทร.)

10) งานอนุญาตนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีการควบคุมเข้า-ออกจากเขตท่าเรือมาบตาพุด

สทร.ค วป.15.10

สทร.ค บฟ.15.10.1

คุณ อรรจน์ภณ ทองสม (สทร.)

11) งานอนุญาตจอดเรือเทียบซ้อนลำในท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

สทร.ค วป.15.11

สทร.ค บฟ.15.11.1

คุณ ทิพวรรณ พลูสิน (สทร.)
 
Go to top
ขึ้นด้านบน