ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410
ประกาศ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการท่าเรืออุตสากกรรมมาบตาพุด (Maptaphut Industrial Terminal : MIT) ท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งที่ 2 แล้ว สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เบอร์โทรศัพท์ 0-3868-3305-8 แฟ็กซ์ 0-3868-3666 0-3868-3309 กองพัฒนาท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-2530561 ต่อ 6410

เราอยากทราบว่า คุณคือใคร?

ตัวแทนเรือ - 9.9%
นักศึกษา - 48.3%
บุคคลทั่วไป - 29.8%
หน่วยงานราชการ - 4.5%
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ - 7.4%

Total votes: 242
The voting for this poll has ended on: 31 Dec 2017 - 14:28

บริการออนไลน์

Powered by JoomlaGadgets

Promote

phase3
ieat2

logo-college-of-logistics-a

univer_4

วิดีทัศน์แนะนำท่าเรือ

Get Adobe Flash player

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

1. ความเป็นมา

1.1  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีหน้าที่รับผิดชอบในการ พัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโดยจัดพื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าไปอยู่รวมกันอย่างมีระบบและมีระเบียบ และเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมออกสู่ภูมิภาคทั่วประเทศโดยมี "นิคมอุตสาหกรรม" เป็นเครื่องมือดำเนินการ โดยได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในการสร้างความเชื่อมั่นและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.2  ในปี พ.ศ.2531 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้รับการพัฒนาจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยรัฐบาลได้มอบให้ กนอ. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้เป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ เหล็กและโลหะ โรงกลั่นน้ำมัน โดยในเชิงพื้นที่ได้มีการร่วมขยายจากนิคมฯ ร่วมดำเนินงานของเอกชน 4 แห่ง ทำให้พื้นที่ขยายจาก 8,000 ไร่ เป็น 20,000 ไร่ การพัฒนาโดยอยู่รวมกลุ่มอุตสาหกรรม ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุนการผลิตและขนส่ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

 

1.3 จากการพัฒนาภาคอุตสหากรรมในพื้นที่อย่างรวดเร็วและการรวมกลุ่มของกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ทำให้ประสบกับปัญหาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย อาทิเช่น ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ การขาดแคลนทรัพยากรน้ำ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องจากประชาชนให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และการมีส่วนร่วมในการรับรู้ และเพื่อให้เกิดการดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

2.1  กนอ. ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังในปัจจุบันของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดปัจจุบัน กนอ. ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง โดยเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมายังศุนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring & Control Center : EMCC)  ตั้งอยู่ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชนทั่วไปเข้าใจและรับรู้สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงข้อมูลมายังสำนักงานใหญ่ กนอ.

2.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ได้มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับโดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเฝ้าระวัง ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการมีส่วนร่วม/ธรรมภิบาล และด้านการบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิด

3.  แผนการพัฒนาโครงการที่สำคัญด้านความปลอดภัย

โครงการตรวจประเมินการบริหารความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม (Plant Integrity Audit)

  • กนอ. ร่วมกับ วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดทำข้อตกลงความร่วมมือในโครงการตรวจประเมินการบริหารความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม (Plant Integrity Audit)  ระยะที่ 2 (ปี 2557 - 2559) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินความปลอดภัยโดยการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและแนวทางการตรวจประเมินความปลอดภัย และได้แต่งตั้ง "คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดทำคู่มือตรวจประเมินความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม" และ "คณะทำงานหลักสูตรฝึกอบรมโครงการตรวจประเมินการบริหารความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม" ดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management : PSM)
  • วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ทราบข้อกำหนดมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยระบบการผลิตและการตรวจประเมินความปลอดภัยของกระบวนการทำงานและการผลิต
   2. เพื่อการจัดการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
   3. เพื่อป้องกัน ลดระดับความรุนแรง และลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ
   4. เพื่อสร้างความเชื่อมมั่นต่อผู้ประกอบกิจการโรงงานให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม
  • Process Safety Management ประกอบด้วยกระบวนการใดบ้าง
   1. การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Participartion)
   2. ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Information)
   3. การวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต (Process Hazsard Analysis)
   4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operating Procedures)
   5. การฝึกอบรม (Training)
   6. การจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมา (Contractor Safety Management)
   7. การทบทวนความปลอดภัยก่อนการเริ่มเดินเครื่อง (Pre-stratup Safety Review)
   8. ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ (Mechanical Integrity)
   9. การอนุญาตทำงานที่อาจทำให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาตทำงานพิเศษ (Nonroutine Work Pemits)
   10. การจัดการความเปลี่ยนแปลง (Management of Change)
   11. การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness)
   12. การสืบสวนอุบัติการณ์ (Incident  Investigation)
   13. การตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audits)
   14. ความลับทางการค้า (Trade Secrets)
  • แผนงานการดำเนินการ
   • ปี 2557  จัดทำมาตรฐานและแนวทางการตรวจประเมินความปลอดภัยกระบวนการผลิต
   • ปี 2558 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของ Internal  และ External Auditor

ดาวน์โหลด >> การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย.pdf

 

 

 

 
Go to top
ขึ้นด้านบน