จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องกับทักษะการสร้างอาชีพโรงเรียนวัดกรอกยายชา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(สทร.) โดย นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 ร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต เพื่อการพึงพาตัวเองสู่เถ้าแก่น้อย (ปี2563) ของโรงเรียนวัดกรอกยายชา ซี่งในวันนี้ได้แบ่งกิจกรรมเป็น 4 ฐาน การเรียนรู้ คือ คนเลี้ยงดิน คนหัวเขียว คนมีน้ำยา และคนหัวใส โดยเปิดโอกาศให้เด็กๆ ได้เลือกกิจกรรมที่ตนเองชอบ สนใจและมีความถนัด ซึ่งสามารถต่อยอดให้เด็กๆนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านทักษะชีวิต และทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกิจกรรม ECO School ของโรงเรียนที่คลับเคลื่อนและส่งเสริมเรื่อยมา ณ โรงเรียนวัดกรอกยายชา

 

1 2
3 4