กลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ แบ่งปันนำ้ใจสู่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ทีมงาน CSR ของการนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยได้ส่งมอบน้ำใจผ่านนายวิษณุ สังข์วงษ์ ประธานชุมชนชากลูกหญ้า เพื่อนำส่งต่อให้แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านหัวน้ำ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนต่อไป
 
 1