คณะศึกษาดูงานและสัมมนากฎหมาย
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 17
เข้าเยี่ยมชมพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยมีนายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นางสาวนลินี กาญจนามัย ผอ.สทร. พร้อมด้วยนายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สนพ. และนายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผช.ผอ.สทร. ให้การต้อนรับ และบรรยายการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC พร้อมชมพื้นทื่ การพัฒนาท่าเรือระยะที่ 3 ณ ห้อง C4I ศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด